Punten van Belang.

Onze visie op de gemeente is te typeren onder het motto: "Bruisende stad en bloeiende dorpen".
Vertrouwen in elkaar staat bovenaan als het gaat om communiceren met elkaar, en dan vooral met onze bewoners.

Je hoeft geen architect of ingenieur te zijn om te begrijpen wat hier mis gaat.
Je hoeft geen boekhoudkundige te zijn om politiek te begrijpen.
Wij maken de politiek begrijpelijk.
Met 4 Hoofdlijnen:

1. Armoede, samen de armoede bestrijden en de Voedselbank overbodig maken
Maar wij wachten niet af: nu al zorgen wij voor voedselpakketten, nu al zorgen wij, samen met geweldige vrijwilligers, dat vele hulpbehoevende inwoners extra voedingspakketten ontvangen en hopelijk straks met een gemeentelijke instelling/supermarkt waar iedereen zonder in de kou te staan en zonder in de rij te hoeven staan, zijn / haar nodige boodschappen kan doen, op een tijdstip en een dag die hen het beste uitkomt.
Daarnaast willen wij, als u de kiezer het wenst, vanaf 17 maart iedere bijstandsgerechtigde een vrijstelling aan giften geven, ter hoogte van 1200 euro per jaar. De landelijke regelgeving staat dit toe, en meerdere gemeenten passen dit ook al toe, daarmee wordt het mogelijk voor bijstandsgerechtigden om buiten de voedselbank om bijvoorbeeld elke week een boodschappenpakket van familie, vrienden, buren, of bijvoorbeeld de weggeefhoek te ontvangen ter waarde van 25 euro.
Dus niet 25 euro per jaar per gezin, zoals een andere lokale politieke partij wil, maar per week. Hiermee zorgen we aan de ene kant dat de allerarmsten voldoende in huis hebben om elke avond een warme maaltijd op tafel te zetten, en daarnaast stimuleren we hiermee enorm de lokale economie.
Bij 2050 bijstandsuitkeringen betekent dit een extra stimulans van de lokale economie van € 2.460.000 per jaar - buiten het feit dat de gezinnen met bijstandsuitkering hier enorm mee geholpen zijn.

2. Wonen
Wat BELANG betreft, vertrekken uit Woonnet-Rijnmond en gezamenlijk met de gemeenten op Voorne-Putten een Woonnet-Voorne-Putten opzetten, zodat we in overleg met de wooncorporaties sociaal kunnen gaan bouwen voor onze eigen inwoners, en niet voor woningzoekenden uit Rotterdam of Schiedam.
Sowieso willen we, als de kiezer ermee instemt, vanaf 17 maart "tiny houses" (kleine woonunits) gaan realiseren voor de meest ernstige urgenten in onze gemeenten.
Iedere inwoner van Nissewaard is voor de wet gelijk aan de ander, dus ook iedereen dezelfde wachttijd op een sociale huurwoning, of je nou heel je leven al hier woont, of net drie weken.
Voorrang terug voor de mensen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld alleenstaande ouders die geen woning meer hebben door een scheiding, en ga zo maar door.
Niemand in onze Gemeente mag dakloos zijn of worden.
Wat betreft BELANG: niemand in de kou. En dat is een belofte, een keiharde belofte.

3. Veiligheid
Veiligheid is soms ver te zoeken, met effectief 2 BOA's op straat, camera's die niet uitgelezen worden en een steeds groter wordende criminaliteitsgolf onder bijvoorbeeld de jeugd. We moeten iets doen om de veiligheid terug te brengen in de straten van Spijkenisse. Veiligheid terug in onze straten, hoe dan ?
Alleen maar roepen en vervolgens weer lekker gaan slapen, om de volgende dag weer verder te gaan alsof er niets aan de hand is, dat is voorbij.
Veiligheid, meer BOA's en meer uitlezen van camera's is een politieke keuze. Laat u niets wijsmaken: geld kun je maar één keer uitgeven, en als de voetbal- en hockeyvelden weer aan de beurt zijn, is veiligheid de pineut.
Zorg dat het dit keer anders gaat, in het BELANG van Uzelf en in het BELANG van onze mooie Gemeente Nissewaard.
Wij willen handhaven. En om te handhaven is het fijn om 145 camera's te kunnen bekijken, maar als er niemand op een melding af kan gaan , heb je er helemaal niks aan.
BELANG wil af van de verplichte verkeersboetes die BOA's moeten schrijven om de gemeentekas te spekken. Deze BOA's willen we gebruiken om de veiligheid te verhogen.
We willen een onderzoek of het parkeren gratis kan, dan hoeft er ook geen BOA te controleren of uw kaartje nog geldig is. Ga boeven vangen, ga handhaven!
Daarnaast wil BELANG onderzoeken of we stadsmariniers kunnen opleiden, en inzetten. Kijk hier wat een stadsmarinier naar Rotterdams model inhoudt: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/

4. Bereikbaarheid
Elke vier jaar roepen de partijen om het hardst dat ze de A4 willen, of een brug. Realistisch gezien: die gaat er niet komen, niet de komende 20 jaar althans.
Een andere partij roept: we moeten miljoenen gaan investeren in een lobbytraject. Lobbyen is een vak apart en er is geen garantie dat dit ook daadwerkelijk leidt tot resultaat. Dat noemen we ook wel gokken, en gokken doen we in het casino.
Daarom kiezen wij ervoor om de mouwen op te stropen en om samen met onze buren de filedruk bij bijvoorbeeld de Spijkenisserbrug aan te pakken. Ook de verkorting van de files is een politieke keuze. Geld vrijmaken voor een betere doorstroming, ook Spijkenisse in, maar ook Rotterdam in, is een politieke keuze, wij kiezen daarvoor.

Het geld dat vrijgemaakt dient te worden, moet onder andere worden geïnvesteerd in het vrij reizen van 65+. Hiermee halen we velen uit de auto, uit de file.
Daarnaast moet ook het openbaar vervoer weer optimaal, zoals afgesproken, dus geen Belbus.

Kortom: mensen uit de file halen door gratis openbaar vervoer aan te bieden, het bestaande openbaar vervoer terug naar de standaard die Nissewaard verdient, en de doorstroming verbeteren.


En vervolgens de punten van Belang:

- Geen verregaande beslissingen zonder inspraak
Onze inwoners worden te laat of niet betrokken door de gemeente. Zij verstrekt weinig of geen volledige informatie naar de inwoners. Door gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers niet met de realiteit. Het inspreekrecht door inwoners tijdens een raads- of commissievergadering is vaak een rituele dans met enige minachting vanuit het college. De gemeente handelt hiermee niet zorgvuldig. Belang van Nissewaard vaart een totaal andere koers, door eerst naar de inwoners te luisteren en dit mee te nemen in een eventueel besluit.
- Actieve armoedebestrijding, niemand in de kou
Er is weinig discussie voor nodig. De aanpak van armoede en schulden staat bij Belang van Nissewaard al jaren hoog op de agenda. En dat is hard nodig! Nissewaard kent nog steeds geen goed ontwikkelde schuldhulpverlening waarbij de schuldenaar als mens wordt gezien. De elitepartijen beloven van alles in de afgelopen 28 jaar maar de armoede is alleen maar groter geworden. Hulp op maat en goede begeleiding is dan ook een pré. Mensen in armoede raken vaak hun sociale contacten kwijt, depressie ligt op de loer, werkenden raken sneller arbeidsongeschikt. Belang van Nissewaard wil meer geld uittrekken voor het bestrijden van armoede en de juiste, lees menselijke, deskundigen die hiermee aan de slag gaan.

- Sociale huur- en koopwoningen voor onze inwoners
Belang van Nissewaard wil voorrang op het huren of kopen van een woning voor haar eigen inwoners. Veel mensen lukt het niet om aan een woning te komen in de eigen gemeente. De wachttijden op de sociale woningmarkt in Nissewaard is inmiddels opgelopen tot 8 jaar. Statushouders worden met voorrang door de gemeente Nissewaard aan een woning geholpen waardoor de wachttijden voor de eigen inwoners alsmaar hoger wordt. De rijksoverheid leert ons dat asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch horen bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft. Belang van Nissewaard zal deze werkwijze van onze gemeente onmiddellijk stoppen zodra u als kiezer ons daarvoor de kans geeft.

- Bevordering van onze tradities, normen en waarden
Belang van Nissewaard is voorstander van het behoud van onze Nederlandse identiteit.  Het gaat om christelijke normen en waarden, Nederlandse tradities en feestdagen, zoals Koningsdag en Sinterklaas mét Zwarte Piet. Wij zijn trots op de Nederlandse geschiedenis, handelsgeest en helden uit heden en verleden: van Michiel de Ruyter tot Johan Cruijff.  Wij zullen er alles aan doen om dit in onze gemeente in stand te houden.

- Veiligheid terug op onze straten
Aanpak van drugscriminaliteit, jeugdcriminaliteit en inbraken. Dit dient voorkomen te worden door meer blauw op straat, meer verlichting en onderhoud hiervan op plekken waar dit niet of niet genoeg aanwezig is. 24x7 bemand cameratoezicht en dit uitbreiden. Meer fouilleeracties door politie. Samenscholingsverbod op o.a. winkelpleinen en dit handhaven. Wijkpreventie door burgers vinden wij een nobel streven en zeer waardevol, echter is de veiligheid van deze vrijwilligers niet altijd gewaarborgd. Meer geld voor politie/Boa’s op straat voorkomt dat de eigen inwoners de kastanjes uit het vuur moeten halen.

- Gratis openbaar vervoer 65+
Onze ouderen dienen we te koesteren. We kijken naar het voorbeeld van de gemeenten Rotterdam en Barendrecht, die ervoor gekozen hebben om de ingangsdatum van het vrij reizen gelijk te laten lopen met de AOW-gerechtigde leeftijd. Belang van Nissewaard wil hiermee dezelfde lijn volgen als onze buurtgemeenten. Tevens zal er een onderzoek plaatsvinden dat het mogelijk maakt om  inwoners met een laag inkomen een gratis OV-abonnement te verstrekken. Voor alle EBS-lijnen in Nissewaard maar ook de RET-lijnen voor bus, tram en metro.

- terugplanten van de 20.000 gekapte bomen
De 20.000 bomen die werden gekapt in opdracht van Wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) moeten zo snel mogelijk teruggeplaatst worden. Indien Belang van Nissewaard zitting mag nemen in het toekomstige college zal dit een van onze hoogste prioriteiten zijn. Wij willen een groen Nissewaard, zowel stedelijk als in de kernen - voor uw welzijn. Bomen zijn de longen van onze samenleving die de natuur ons schenkt.

- Inzetten  op filedrukvermindering
Het is een iIlusie te denken of te verkondigen dat er binnen 20 jaar gebouwd gaat worden aan een A4 zuid. Desalniettemin moeten we altijd blijven lobbyen, maar dit mag geen gemeenschapsgeld kosten. Dat geld hebben we hard nodig om de problemen op te lossen na 26 jaar sportbeleid: prachtige sportvelden, de mooiste uit de gehele regio, maar om er te komen sta je dus in de file.
De beste manier die we hebben om de filedruk te verminderen, want dat is het enige wat we kunnen doen, is om de doorstroming te bevorderen. In overleg met onze buren moeten we zorgen dat de filetijd daar verminderd wordt.
Daarnaast moeten we mensen stimuleren uit de auto te stappen en het openbaar vervoer te gebruiken, dus geen belbussysteem zoals de VVD geregeld heeft de afgelopen 4 jaar, en de komende 4 jaar wil uitbreiden, maar degelijke verbindingen, met echte bussen en gratis openbaar vervoer voor 65+.
Door alle maatregelen die we kunnen nemen denken wij de filedruk wel tot 25% te kunnen verminderen.
Niet dromen en praten, maar doen, niet lullen maar poetsen !

- Energietransitie mag de burger niets kosten
Ook Nissewaard zal uiteindelijk van het gas af gaan. De milieu-onvriendelijkheid van aardgas valt te betwisten. Aardgas is immers de minst vervuilende fossiele brandstof. Hoe dan ook, wij moeten en zullen uiteindelijk 'van het gas af gaan', vindt de elite. Deze energietransitie zal voor bewoners voor overlast zorgen maar ook voor een hoog kostenplaatje, denk aan mensen met een koopwoning die voor enorme extra uitgaven komen te staan. Maar ook bij huishoudens met een huurwoning zullen de nodige kosten om de hoek komen kijken. Belang van Nissewaard vind dat geen enkel huishouden of ondernemer financieel de dupe mag worden van deze opgedrongen energietransitie.
- Meer toezicht weekend/nacht uitgaanscentra
De politie heeft nauwelijks mankracht om de uitgaansavonden en “bepaalde wijken" in de gaten te houden, maar ook Boa’s zijn in Nissewaard een zeer zeldzaam fenomeen. Belang van Nissewaard wil meer geld uittrekken voor uw veiligheid. Daarnaast waar nodig hulpmiddelen toepassen zoals camera’s met 24 uur bezetting zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen. De politie/BOA-bezetting zoals die nu is, is verre van voldoende om de criminaliteit in te dammen.
- Onderzoek gratis parkeren
Belang van Nissewaard blijft hameren op 'gratis' parkeren in het centrum van Spijkenisse. Met gratis bedoelen wij: gratis voor u als bezoeker van het winkelhart. Er gaat veel geld om in de exploitatie van de parkeergarages in het centrum van Spijkenisse en ook wij begrijpen dat dit geld ergens vandaan moet komen. Wij gaan onderzoeken of de exploitatie door de gemeente goedkoper kan. Belangrijk voor u als bezoeker van het winkelhart is dat u onbezorgd en gratis uw auto kunt parkeren in de ondergrondse parkeergarages. Wij vinden dit één van de belangrijke onderdelen om het winkelhart Spijkenisse te doen herleven.
- Goed openbaar vervoer, geen belbus.
Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zogenaamde Spijkhopper die sinds eind september vorig jaar zijn intrede deed ter vervanging van bus 81 en bus 85 zorgt bij OV-gebruikers alleen maar voor frustratie. Er is niet goed nagedacht over deze ‘belbus’: het voorziet niet in de behoefte van de meeste OV-gebruikers. Belang van Nissewaard wil de Spijkhopper zo snel mogelijk van de weg halen en de buslijnen laten terugkeren.

Glashelder Lokaal bestuur, Belang van Nissewaard.